Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
 

De website www.bobokid.be is een initiatief van Bobokid (Hello@bobokid.be - 32474622317) geregistreerd bij de Carrefour bank voor bedrijven van België onder het nummer BE0763416823 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 15, Rue P.De Waet, 1780 Wemmel, België, hierna aangeduid als "Bobokid" of "de verkoper" en anderzijds de persoon die een bestelling plaatst, hierna aangeduid als "koper", "de klant" of zelfs "de gebruiker". Koper en verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als "partijen".

 

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en zijn informatie door een gebruiker.

Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op verkopen in België als in het buitenland.

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij de daarin vermelde rechten en plichten.

We behouden ons het recht voor om onze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De toegepaste bepalingen zijn echter de bepalingen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

 

1. Website

We nemen alle nodige maatregelen om de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid van ons Platform te garanderen. We kunnen echter geen absolute bruikbaarheid garanderen.

Het gebruik van onze website is op eigen risico van de gebruiker, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit storingen, onderbrekingen of andere schadelijke elementen die op de site aanwezig zijn.

We behouden ons het recht voor om de werking van de site te onderbreken of de toegang ertoe te beperken op elk moment en zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

 

2. Links en hyperlinks

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten die verwijzen naar externe sites. Bobokid heeft geen controle over externe websites, zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij onze website. Bobokid kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.

 

3. Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de website van Bobokid is er het eigendom van en wordt als zodanig beschermd door de toepasselijke wetten op intellectueel eigendom. 

Het is ten strengste verboden, op welke manier dan ook, elke aanpassing, reproductie of gedeeltelijke of totale exploitatie van de inhoud.

Het is de gebruiker verboden om gegevens op de Bobokid-website in te voeren die het uiterlijk of de inhoud zouden wijzigen of waarschijnlijk zullen veranderen.

 

4. Bescherming van persoonlijke gegevens

De gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, worden door Bobokid alleen voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Bobokid verzekert zijn gebruikers dat de verwerking van persoonsgegevens wordt bewaard voor acties die specifiek zijn voor Bobokid en in geen geval wordt doorgegeven aan derden of voor marketingdoeleinden.

De gegevens die Bobokid bijhoudt, zijn als volgt: achternaam, voornaam, e-mailadres, adres, creditcardnummer, bankrekening, afleverdatum. 

De klant kan zich op elk moment, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er toegang toe krijgen om rectificatie te verkrijgen van alle gegevens die onvolledig, onnauwkeurig of irrelevant zijn. Alle verzoeken zullen schriftelijk gebeuren, via de Bobokid-site op het volgende adres, Hello@bobokid.be of per post.

 Bobokid kunnen persoonlijke gegevens aan derden indien deze transmissie uitdrukkelijk door de bevoegde autoriteiten, wordt gevraagd om te voldoen aan wet- en regelgeving, te beschermen of haar rechten of eigendom te verdedigen of indien zij van mening dat de klant is een gevaar voor hem of voor een derde partij.

Bobokid verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

5. Algemene bepalingen

Bobokid kan op elk moment de website onderbreken, wijzigen, uitbreiden of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

In geval van overtreding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Bobokid zich het recht voor om reparatie- en sanctiemaatregelen te nemen. aangepast.

 

 II. VERKOOPVOORWAARDEN

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten op de website. De klant wordt geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard, anders wordt zijn bestelling niet gevalideerd.

Bobokid behoudt zich het recht voor om zijn algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online zijn gezet voor elke aankoop na deze datum. 

 

1. Online winkel

De verkoper stelt de klant een online winkel ter beschikking die de producten presenteert, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben. In geval van fouten of weglatingen in de beschrijving van een product kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. 

Door zijn bestelling online te valideren, verklaart de klant dat hij ouder is dan 18 jaar.

Prijzen en belastingen staan vermeld op de online site.

De producten worden aangeboden binnen de beschikbare voorraden.

 

2. Prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen door ze zonder voorafgaande kennisgeving online te publiceren.

Alleen de prijzen zijn van toepassing op het moment van validatie van de bestelling.

De prijzen zijn aangegeven in Euro en houden geen rekening met eventuele bezorgkosten, deze worden toegepast vóór betaling van de bestelling.

De verkoopprijzen van tweedehands artikelen worden vastgesteld door Bobokid en komen overeen met circa 60% van de advies- en / of gemiddelde prijs van het nieuwe artikel.

 

3. Bestelling

De klant moet de CGU / CGV accepteren door op de aangegeven plaats te klikken om zijn bestelling te valideren.

De klant zal de bezorgmethode en de betaalmethode moeten kiezen.

De klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en afleveradres opgeven.

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem met betrekking tot het klantaccount, totdat het probleem is opgelost.

 

4. Bevestiging en betaling

 Bobokid blijft de eigenaar van de bestelde producten tot volledige betaling van de bestelling.

De klant voert de betaling uit tijdens de laatste validatie van de bestelling. Deze validatie vervangt de ondertekening.

Bobokid garandeert dat het over de nodige autorisaties beschikt om de aangeboden betalingsmethoden te gebruiken.

In geval van weigering van autorisatie van betaling door de bankorganisatie, zal de bestelling worden opgeschort of geannuleerd totdat de betaling is bevestigd.

Bobokid behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant waarmee Bobokid een geschil heeft.

In geval van onbeschikbaarheid van een product, zal de verkoper de klant per e-mail op de hoogte houden om het product te vervangen of terug te betalen, de rest van de bestelling blijft definitief.

 

5. Levering

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van de klant.

Levering geschiedt binnen de volgende termijnen:

De levertijd bedraagt in principe 72 uur, na bevestiging van de bestelling voor vrijdag 12.00 uur. Voor elke orderbevestiging gemaakt na 12.00 uur op vrijdag, na 12.00 uur de dag vóór een feestdag, een feestdag, een zaterdag of een zondag, begint de termijn van 72 uur op de eerstvolgende werkdag.

De levertijd wordt ter indicatie gegeven. Bobokid kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging van de vervoerder. 

De risico's verbonden aan het transport zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de vervoerder, zodra de te leveren bestelling door de vervoerder is aangenomen.

Verificatie van de bestelling

Bij ontvangst van de bestelling controleert de ontvanger de staat van het / de geleverde product (en). Als een of meerdere producten ontbreken, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de vervoerder op het moment van levering op de hoogte te stellen en dit onmiddellijk aan de verkoper te melden. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant de bestelling heeft ontvangen zonder enig voorbehoud te maken. Elk defect moet onmiddellijk aan de vervoerder worden gemeld en de bestelling moet worden geweigerd. Afgekeurde artikelen worden teruggestuurd naar Bobokid die zal onderzoeken of zij aansprakelijk kan worden gesteld. 

Elke reservering die niet in overeenstemming met de bovenstaande regels is gemaakt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de verkoper van alle verantwoordelijkheden jegens de klant.

.Afleveringsfout

In geval van een fout in de bestelling of niet-conformiteit van een of meer producten die overeenkomen met de beschrijving op het bestelformulier, stelt de klant de verkoper hiervan binnen twee dagen na de leveringsdatum op de hoogte. Na deze termijn kan een eventuele klacht niet meer in behandeling worden genomen en vervallen alle verantwoordelijkheden jegens de verkoper.

. Retourneren en ruilen

De klant, die valt onder de wet op de consumentenbescherming, heeft een herroepingstermijn van 14 dagen.

Dit herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend als de bestelde artikelen op geen enkele manier zijn gebruikt of gewijzigd. 

Dit herroepingsrecht geeft de klant de mogelijkheid om de artikelen op zijn kosten terug te sturen naar Bobokid. Bobokid verbindt zich ertoe de artikelen te vergoeden zolang ze in hun originele staat zijn geretourneerd en na ontvangst van de te retourneren artikelen, evenals de retourbrief waarin de reden voor de retourzending wordt beschreven.

Met dien verstande dat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend in de vormen en voorwaarden, wordt de klant vergoed voor zijn bestelling binnen 30 dagen na ontvangst door Bobokid van de geretourneerde artikelen, mits Bobokid de terugbetaling heeft gevalideerd. Artikelen. Als dit niet lukt, krijgt de klant alleen een vergoeding van Bobokid voor artikelen waarvan de retourzending is gevalideerd, in overeenstemming met de elementen die in dit artikel zijn uiteengezet. 

 Restitutie procedure:

1. Stuur ons een e-mail om ons op de hoogte te brengen van de retourzending op Hello@bobokid.be
2. Bereid het pakket voor: doe het artikel in de originele verpakking
3. We verzenden het artikel als pakket met tracking naar het volgende adres:

Bobokid

15, P De Waet Street

1780 Wemmel

Belgie


Na ontvangst van je pakket sturen we je een e-mail en storten we het geretourneerde artikel binnen 30 werkdagen terug. De terugbetalingsmethode is degene die is gebruikt voor de bestelling. Het is niet mogelijk om de betalingswijze voor de terugbetaling te wijzigen.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

Bobokid verkoopt zorgvuldig geselecteerde tweedehands items, deze items zijn al gebruikt. De klant koopt bewust en wordt daarom geïnformeerd dat dit geen nieuwe artikelen zijn. Bijgevolg kan Bobokid niet verantwoordelijk worden gehouden voor het optreden van defecten die het gevolg zijn van acties van een derde partij na aankoop.

 

 7. Overmacht

Indien de verkoper de bestelling niet kan uitvoeren door onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil, heeft de verkoper het recht om elke bestelling op te schorten voor de duur van de overmacht, de verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

8. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen.

 

 9. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

In geval van een geschil, zal Bobokid voorstander zijn van een minnelijke schikking, in geval van onenigheid zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van Bobokid, namelijk Brussel-Hal-Vilvoorde.