Vertrouwelijkheid en juridische kennisgeving

Persoonlijke gegevens

De gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, worden door Bobokid alleen voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Bobokid verzekert zijn gebruikers dat de verwerking van persoonsgegevens wordt bewaard voor acties die specifiek zijn voor Bobokid en in geen geval wordt doorgegeven aan derden of voor marketingdoeleinden.

De gegevens die Bobokid bijhoudt, zijn als volgt: achternaam, voornaam, e-mailadres, adres, creditcardnummer, bankrekening, afleverdatum. 

De klant kan zich op elk moment, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er toegang toe krijgen om rectificatie te verkrijgen van alle gegevens die onvolledig, onnauwkeurig of irrelevant zijn. Alle verzoeken zullen schriftelijk gebeuren, via de Bobokid-site op het volgende adres, Hello@bobokid.be of per post.

 Bobokid kunnen persoonlijke gegevens aan derden indien deze transmissie uitdrukkelijk door de bevoegde autoriteiten, wordt gevraagd om te voldoen aan wet- en regelgeving, te beschermen of haar rechten of eigendom te verdedigen of indien zij van mening dat de klant is een gevaar voor hem of voor een derde partij.

Bobokid verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Website

 De volledige inhoud van de website van Bobokid is er het eigendom van en wordt als zodanig beschermd door de toepasselijke wetten op intellectueel eigendom. 

Elke aanpassing, reproductie of gedeeltelijk of volledig gebruik van de inhoud is op welke manier dan ook ten strengste verboden.

Het is de gebruiker verboden om gegevens op de Bobokid-website in te voeren die het uiterlijk of de inhoud zouden wijzigen of waarschijnlijk zullen veranderen.

Bobokid kan op elk moment de website onderbreken, wijzigen, uitbreiden of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

In geval van overtreding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Bobokid zich het recht voor om reparatie- en sanctiemaatregelen te nemen. aangepast.